Dijitalleşen Dünyada Gençlik!

Bundan önceki yazılarımda paradigmal değişimlerden, yetkinlik gelişimlerinden, değişen meslek ve sektörlerden bahsetmiştim. Bu yazıda, çok genç bir nüfusa sahip ülkemizde bu değişimlere liderlik edecek gençler hakkında biraz düşünmek ve tartışmaya açmak istiyorum.

Bu içerik Dokuz Eylül Gazetesi’nden alıntılanmıştır. https://www.dokuzeylul.com/roportaj/dijitallesen-dunyada-genclik-h167569.html

9 Eylül Gazetesi

--

--

Sociologist, Training 4.0 Specialist, Educator, Professional Coach, Founder of www.reskills.training

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store